IUDC Complaint System

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการติดตามเรื่องร้องเรียน และการตอบกลับเพื่อแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ร้องจะถูกเก็บเป็นความลับ เว้นแต่ ผู้ร้องได้แสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนซึ่งมีข้อมูลไม่เพียงพอ
หรือสาระสำคัญไม่ครบถ้วน โดยไม่ต้องดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Mobirise

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ© Copyright 2025 Mobirise And DDC Network Team - All Rights Reserved